43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

termin wystawy: od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku,

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017, zwanym dalej Bielską Jesienią.
 2. Organizatorem Bielskiej Jesieni jest Galeria Bielska BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, wpisana do rejestru RIA nr 4/2012-2017, NIP 747-10-17-801 REGON 072342753, zwana dalej Organizatorem.
 3. Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem, zwanych dalej Uczestnikami.
 4. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.
 5. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2015–2017 (niezgłaszane do edycji konkursu Bielska Jesień 2015), w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane na innych konkursach, będące własnością autora.
 6. Uczestnik może zgłosić minimum trzy, a maksymalnie pięć obrazów. Będą one poddane ocenie jury w dwóch etapach.
 7. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu Bielska Jesień jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 70 zł. Uczestnicy mają prawo do odstąpienia od udziału w konkursie do 31 maja 2017 roku i zwrotu poniesionej opłaty wpisowej.
 8. Konkurs ma charakter dwustopniowy. Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań.
 9. Zdjęcia wszystkich obrazów prawidłowo zgłoszonych do Bielskiej Jesieni, niezależnie od wyborów jury, będą prezentowane w galerii internetowej na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku – z zastrzeżeniem punktu 12 regulaminu.
 10. Ogłoszony zostanie konkurs internetowy na wybór autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2017 i zamieszczonych w galerii internetowej.
 11. Planowany jest druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę przez jury. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz katalogu.
 12. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Bielskiej Jesieni oraz odesłane na koszt Uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do udziału w konkursie nadesłanych prac, w szczególności jeżeli nadesłane prace mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac o charakterze pornograficznym.
 13. Zgłoszenie pracy do Bielskiej Jesieni oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu. Dane osobowe Uczestnika (w szczególności imię i nazwisko) zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą obowiązywać na każdym etapie Bielskiej Jesieni. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w Bielskiej Jesieni.
 14. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 15. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili oficjalnego podania ostatecznych wyników konkursu.

I ETAP KONKURSU

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w I etapie konkursu polega na: – rejestracji na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl – wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w tym załączeniu zdjęć prac i pliku z potwierdzeniem dowodu wpłaty. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do wypełnienia formularza zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Bielskiej Jesieni.
 2. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wys. 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514. Dla uczestników dokonujących wpłaty z kont zagranicznych kwota wpisowego wynosi 25 Euro; należy ją wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514, KOD SWIFT: PKOPPLPW W obu przypadkach w treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew. Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik PDF, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia na konkurs i przesłaniu zdjęć prac na stronę internetową Bielskiej Jesieni oryginały prac nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom. Konsekwencją niedopełnienia wymogu jest wykluczenie obrazu z konkursu.
 4. Zdjęcia wierne oryginałom prac powinny być zapisane cyfrowo w formie plików JPG o parametrach: szer. 1024 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku do 1 MB. Jeśli charakter pracy wymaga pokazania detali lub części składowych, można dołączyć dodatkowe zdjęcia, jednak łączna ilość zdjęć w zgłoszeniu nie może przekroczyć 10. Każde zdjęcie powinno być podpisane wg następującego wzoru: nazwisko_pierwsza litera imienia_tytuł_rok powstania (np. kowalski_j_pejzaz_morski_2017). Niedopuszczalne jest używanie w nazwie pliku znaków diakrytycznych, spacji ani znaków innych niż podkreślnik ( _ ). Nazwa pliku powinna składać się maksymalnie z 50 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, należy zastosować wersję skróconą tytułu. Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru: tytuł, rok powstania, technika i podłoże, wymiary w cm (najpierw wysokość), powinna znaleźć się w polu tekstowym formularza zgłoszeniowego. Prace bez tytułu powinny być ponumerowane (np. Jan Kowalski, Bez tytułu 1, 2017, olej, płótno, 100 x 200 cm).
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu od trzech do pięciu prac (obrazów pojedynczych lub poliptyków); format nie jest ograniczony. Ze względów technicznych dłuższy bok jednego modułu nie może przekraczać 2 m. W przypadku prac składających się z kilku elementów jury może wybrać do prezentacji tylko fragment.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 7. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych z organizacją Bielskiej Jesieni, jej promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Z dniem 1 czerwca 2017 roku fotografie wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac zostaną zamieszczone w galerii internetowej na stronie Bielskiej Jesieni. Opublikowane zostaną zasady głosowania w konkursie internetowym na wybór autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2017 i dostępnych w galerii internetowej. Prace artysty, który zdobędzie największą ilość głosów, będą promowane na stronach internetowych Bielskiej Jesieni: www.bj2017.pl i Galerii: www.galeriabielska.pl Informacja o zwycięzcy będzie upowszechniana w mediach. Wyniki głosowania internautów zostaną ogłoszone 20 września 2017 roku.

II ETAP KONKURSU

 1. Informacje o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie Galerii i stronie Bielskiej Jesieni 5 czerwca 2017 roku.
 2. Oryginały prac wybranych na podstawie wersji elektronicznej do II etapu Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora do dnia 16 września 2017 roku.
 3. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż i ekspozycję.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są do dostarczenia do 30 czerwca 2017 roku fotografii prac oraz swojego zdjęcia portretowego zapisanych cyfrowo w formie plików JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB, przeznaczonych do wykorzystania w drukach i do promocji Bielskiej Jesieni, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu; odpowiednie zabezpieczenie i ewentualne ubezpieczenie prac spoczywa na Uczestnikach.
 6. Oryginały dostarczanych Organizatorowi prac należy opisać na odwrocie tak samo jak w polu tekstowym karty zgłoszeniowej.
 7. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających ich oczekiwań.
 8. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej są ostateczne.
 9. Lista artystów uczestniczących w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Galerii i Bielskiej Jesieni 25 września 2017 roku.

 

WYSTAWA I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 1. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Bielskiej BWA w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku.
 2. Podczas wernisażu w dniu 9 listopada 2017 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz prezentacja katalogu.
 3. Wystawie towarzyszyć będzie otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów po wystawie i panel dyskusyjny z udziałem artystów –
  w sobotę, 10 listopada 2017 roku o godz. 11.00.
 4. Prace biorące udział w wystawie oraz prace niezakwalifikowane w II etapie do wystawy pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Można je odbierać osobiście (czy też za okazaniem upoważnienia) lub będą odsyłane na koszt autora na adres podany
  w karcie zgłoszenia.
 5. Nieodebranie obrazów do 28 lutego 2018 roku, traktowane będzie przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego). Obrazy porzucone przejdą na własność Galerii Bielskiej BWA i będą mogły być odsprzedane osobom trzecim.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Przewidywana pula nagród i wyróżnień wynosi – 70.000 zł.

NAGRODY REGULAMINOWE
Grand Prix – 30.000 zł (ostateczna wysokość Grand Prix zostanie opublikowana po ogłoszeniu decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ufundowania nagrody)
II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – 20.000 zł
III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej – 10.000 zł

Artysta uhonorowany Grand Prix otrzyma także Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Bielskiej BWA.

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE (finansowe)
Wyróżnienia przyznaje jury; fundatorami są sponsorzy.
Zaplanowanych jest pięć wyróżnień po 2.000 zł.

Przyznawane będą także pozaregulaminowe wyróżnienia patronów medialnych.

Istnieje także możliwość fundowania wyróżnień przez sponsorów.

Prace nagrodzone Grand Prix, II i III Nagrodą przechodzą na własność Galerii na podstawie umowy darowizny, wzbogacając Kolekcję Sztuki Galerii Bielskiej BWA (w przypadku, kiedy nagrodzony jest cały zestaw prac, artysta przekazuje do Galerii jeden obraz wybrany przez Organizatora).

Organizator zastrzega, że jury Bielskiej Jesieni może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

TERMINARZ BIELSKIEJ JESIENI 

 

1 lutego - 30 kwietnia 2017 roku - przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji online
31 maja 2017 roku – ostateczny termin odstąpienia od udziału w Bielskiej Jesieni
1 czerwca – 31 grudnia 2017 roku – prezentacja zgłoszonych prac w galerii internetowej
Do 5 czerwca 2017 roku – decyzja jury o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu
Do 30 czerwca 2017 roku – nadesłanie fotografii prac zakwalifikowanych do II etapu oraz zdjęcia portretowego zapisanych cyfrowo w formie plików JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB
Do 16 września 2017 roku – dostarczenie oryginałów prac do II etapu
1 czerwca – 16 września 2017 roku - głosowanie internautów na autora najciekawszych prac zgłoszonych do konkursu
20 września 2017 roku - ogłoszenie wyników głosowania w konkursie dla internautów
25 września 2017 roku - ogłoszenie listy uczestników i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej
9 listopada 2017 roku - otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień, prezentacja katalogu
10 listopada 2017 roku, godz. 11.00 - otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów po wystawie oraz panel dyskusyjny z udziałem artystów
Do 31 stycznia 2018 roku - odbiór prac zakwalifikowanych do II etapu Bielskiej Jesieni
Do 28 lutego 2018 roku - ostateczny odbiór prac. Nieodebranie obrazów do 28 lutego 2018 roku traktowane będzie przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego).

BIURO ORGANIZACYJNE 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017
Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks: +48 33 812 58 61; 33 812 41 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Galerii Bielskiej BWA – Agata Smalcerz
Kurator 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – Grażyna Cybulska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.